Ephemeroptera

Bild: Baetis alpinus

Baetis alpinus

Bild: Baetis muticus

Baetis muticus

Bild: Baetis rhodani

Baetis rhodani

Bild: Epeorus alpicola

Epeorus alpicola

Bild: Epeorus assimilis

Epeorus assimilis

Bild: Ephemera danica

Ephemera danica

Bild: Oligoneuriella rhenana

Oligoneuriella rhenana

Bild: Potamathus luteus

Potamathus luteus